Privacy en servicevoorwaarden

Eigenaar en gegevensbeheerder

Tonki Srl -Via G.Oberdan, 10 - 25128 - Brescia (Italia)
E-mailadres eigenaar: hallo[at]tonki[dot]it

Typen verzamelde gegevens

Onder de soorten Persoonsgegevens die deze Applicatie zelf of via derden verzamelt, vallen: voornaam, achternaam, Cookies, Gebruiksgegevens, e-mailadres, wachtwoord en land.

Volledige details over elk type persoonlijke gegevens dat wordt verzameld, vindt u in de speciale secties van dit privacybeleid of in specifieke uitlegteksten die voorafgaand aan de gegevensverzameling worden weergegeven.
Persoonsgegevens kunnen vrijelijk door de Gebruiker worden verstrekt, of, in het geval van Gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij gebruik van deze Applicatie.
Tenzij anders aangegeven zijn alle door deze Applicatie gevraagde Gegevens verplicht en het niet verstrekken van deze Gegevens kan het voor deze Applicatie onmogelijk maken om haar diensten te verlenen. In gevallen waarin deze Applicatie specifiek vermeldt dat bepaalde Gegevens niet verplicht zijn, staat het Gebruikers vrij om deze Gegevens niet mee te delen, zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of het functioneren van de Dienst.
Gebruikers die niet zeker weten welke persoonlijke gegevens verplicht zijn, kunnen contact opnemen met de Eigenaar.
Elk gebruik van cookies – of andere trackingtools – door deze applicatie of door de eigenaren van diensten van derden die door deze applicatie worden gebruikt, dient het doel van het leveren van de door de gebruiker vereiste dienst, naast alle andere doeleinden beschreven in dit document en in het Cookiebeleid, indien beschikbaar.

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor alle Persoonsgegevens van derden die via deze Applicatie worden verkregen, gepubliceerd of gedeeld en bevestigen dat zij toestemming van de derde partij hebben om de Gegevens aan de Eigenaar te verstrekken.

Wijze en plaats van verwerking van de gegevens

Verwerkingsmethoden

De Eigenaar neemt passende beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of ongeoorloofde vernietiging van de Gegevens te voorkomen.
De gegevensverwerking wordt uitgevoerd met behulp van computers en/of IT-hulpmiddelen, waarbij organisatorische procedures en modi worden gevolgd die strikt verband houden met de aangegeven doeleinden. Naast de Eigenaar kunnen de Gegevens in sommige gevallen ook toegankelijk zijn voor bepaalde soorten verantwoordelijke personen die betrokken zijn bij de werking van deze Applicatie (administratie, verkoop, marketing, juridisch, systeembeheer) of externe partijen (zoals externe partijen). eventuele technische dienstverleners, postvervoerders, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus) die indien nodig door de Eigenaar zijn aangesteld als Gegevensverwerker. De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde bij de Eigenaar worden opgevraagd.

 

Rechtsgrondslag voor verwerking

De Eigenaar mag Persoonsgegevens met betrekking tot Gebruikers verwerken als een van de volgende situaties van toepassing is:
 • Gebruikers hebben toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden. Opmerking: onder bepaalde wetgeving kan het de Eigenaar worden toegestaan ​​om Persoonsgegevens te verwerken totdat de Gebruiker bezwaar maakt tegen een dergelijke verwerking (“opt-out”), zonder dat hij zich hoeft te verlaten op toestemming of een andere van de volgende rechtsgrondslagen. Dit is echter niet van toepassing wanneer de verwerking van Persoonsgegevens onderworpen is aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming;
 • verstrekking van Gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met Gebruiker en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan;
 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de Eigenaar onderworpen is;
 • de verwerking houdt verband met een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Eigenaar is toevertrouwd;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de legitieme belangen die door de Eigenaar of door een derde partij worden nagestreefd.

  In ieder geval helpt de Eigenaar graag mee om de specifieke rechtsgrondslag die van toepassing is op de verwerking te verduidelijken, en in het bijzonder of het verstrekken van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is, of een vereiste die noodzakelijk is om een ​​contract aan te gaan.

  Plaats

  De Gegevens worden verwerkt in de kantoren van de Eigenaar en op andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden.

  Afhankelijk van de locatie van de Gebruiker kan bij gegevensoverdracht de gegevens van de Gebruiker naar een ander land dan het eigen land worden overgedragen. Om meer te weten te komen over de plaats waar dergelijke overgedragen gegevens worden verwerkt, kunnen gebruikers het gedeelte raadplegen met details over de verwerking van persoonlijke gegevens.
  Gebruikers hebben ook recht op informatie over de rechtsgrondslag van gegevensoverdrachten naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie die valt onder internationaal publiekrecht of is opgericht door twee of meer landen, zoals de VN, en over de beveiligingsmaatregelen die de Eigenaar heeft genomen om zijn Gegevens te beschermen.
  Als een dergelijke overdracht plaatsvindt, kunnen gebruikers meer informatie vinden door de relevante secties van dit document te raadplegen of navraag te doen bij de Eigenaar met behulp van de informatie in de contactsectie.

   

  Verklaring gegevensbescherming

  Deze gegevensbeschermingsverklaring geeft u inzicht in de omgang met uw gegevens bij Tonki. Het is van toepassing op alle websites, apps en andere diensten en diensten die door Tonki worden aangeboden. Als u vragen heeft over deze gegevensverwerkingsverklaring of over de gegevensverwerking van Tonki, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Zalando op hello[at]tonki[dot]it. Als u uw recht wilt doen gelden aan informatie of om vergeten te worden overeenkomstig de artikelen 15-22 van de AVG, inclusief het intrekken van toestemming voor marketingdoeleinden, uitschrijven voor de nieuwsbrief, enz., neem per e-mail contact op met de gegevensbeheerder. gegevens voor hallo[at]tonki[dot]it

   

  Retentietijd

  Persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard zolang dit nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.
  Daarom:
  • Persoonlijke gegevens verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een contract tussen de Eigenaar en de Gebruiker worden bewaard totdat een dergelijk contract volledig is uitgevoerd.
  • Persoonlijke gegevens die zijn verzameld ten behoeve van de legitieme belangen van de Eigenaar worden bewaard zolang als nodig is om dergelijke doeleinden te verwezenlijken. Gebruikers kunnen specifieke informatie vinden over de legitieme belangen die door de Eigenaar worden nagestreefd in de relevante secties van dit document of door contact op te nemen met de Eigenaar.

  Het kan de Eigenaar worden toegestaan ​​om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan de Eigenaar verplicht zijn om Persoonsgegevens langer te bewaren wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of in opdracht van een overheidsinstantie.
  Zodra de bewaartermijn is verstreken, worden Persoonsgegevens verwijderd. Daarom kunnen het recht op toegang, het recht op verwijdering, het recht op rectificatie en het recht op gegevensportabiliteit na het verstrijken van de bewaartermijn niet worden afgedwongen.

   

  De doeleinden van de verwerking

  De Gegevens over de Gebruiker worden verzameld zodat de Eigenaar zijn Diensten kan verlenen, en voor de volgende doeleinden: Contact opnemen met de Gebruiker, Analyse en Registratie en authenticatie.Gebruikers kunnen meer gedetailleerde informatie vinden over dergelijke verwerkingsdoeleinden en over de specifieke Persoonsgegevens die voor elk doel worden gebruikt in de respectieve secties van dit document.

  Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens

  Persoonsgegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden en met behulp van de volgende diensten:

  Analytische gegevens

  De diensten in deze sectie stellen de Eigenaar in staat het webverkeer te monitoren en te analyseren en kunnen worden gebruikt om het gedrag van de Gebruiker bij te houden.

  Google Tag Manager (Google Inc.))

  Google Tag Manager is een analyseservice die wordt aangeboden door Google Inc.
  Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.
  Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid.

  Registratie en authenticatie

  Door zich te registreren of te authenticeren, staan ​​Gebruikers toe dat deze Applicatie hen identificeert en toegang geeft tot specifieke diensten.
  Afhankelijk van wat hieronder wordt beschreven, kunnen derden registratie- en authenticatiediensten leveren. In dit geval heeft deze Applicatie toegang tot bepaalde Gegevens die door deze diensten van derden zijn opgeslagen, voor registratie- of identificatiedoeleinden.


  Directe registratie (deze applicatie)

  De Gebruiker registreert zich door het registratieformulier in te vullen en de Persoonsgegevens rechtstreeks aan deze Applicatie te verstrekken.

  Verzamelde persoonlijke gegevens: land, e-mailadres, voornaam, achternaam en wachtwoord.

  Contact opnemen met de gebruiker

  Contactformulier (deze applicatie)
  Door het contactformulier in te vullen met zijn gegevens, geeft de gebruiker toestemming aan deze applicatie om deze gegevens te gebruiken om te reageren op verzoeken om informatie, offertes of andere soorten verzoeken zoals aangegeven in het formulier koptekst.
  Verzamelde persoonlijke gegevens: voornaam en achternaam.

   

  De rechten van gebruikers

  Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun gegevens die door de Eigenaar worden verwerkt.
  Gebruikers hebben met name het recht om het volgende te doen:
  • Je kunt hun toestemming op elk moment intrekken. Gebruikers hebben het recht om hun toestemming in te trekken als ze eerder toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun Persoonsgegevens.
  • Bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens. Gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere rechtsgrond dan toestemming. Meer details vindt u in het speciale gedeelte hieronder.
  • Toegang tot hun gegevens. Gebruikers hebben het recht om te vernemen of Gegevens worden verwerkt door de Eigenaar, om openbaarmaking te verkrijgen over bepaalde aspecten van de verwerking en om een ​​kopie te verkrijgen van de Gegevens die worden verwerkt.
  • Controleer en zoek naar rectificatie. Gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun gegevens te verifiëren en te vragen dat deze worden bijgewerkt of gecorrigeerd.
  • Beperk de verwerking van hun gegevens. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om de verwerking van hun gegevens te beperken. In dit geval zal de Eigenaar zijn Gegevens voor geen enkel ander doel verwerken dan voor het opslaan ervan.
  • Laat hun persoonlijke gegevens verwijderen of anderszins verwijderen. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om verwijdering van hun gegevens van de Eigenaar te verkrijgen.
  • Ontvang hun gegevens en laat deze overdragen aan een andere beheerder. Gebruikers hebben het recht om hun gegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en, indien technisch haalbaar, om deze ongehinderd naar een andere beheerder te laten verzenden. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat de Gegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt en dat de verwerking gebaseerd is op de toestemming van de Gebruiker, op een contract waarbij de Gebruiker deel uitmaakt of op precontractuele verplichtingen daarvan.
  • Dien een klacht in. Gebruikers hebben het recht een claim in te dienen bij hun bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

  Details over het recht om bezwaar te maken tegen verwerking

  Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt voor een openbaar belang, bij de uitoefening van een officieel gezag dat berust bij de Eigenaar of voor de doeleinden van de legitieme belangen die door de Eigenaar worden nagestreefd, kunnen Gebruikers bezwaar maken tegen een dergelijke verwerking door een reden op te geven die verband houdt met hun specifieke situatie. het bezwaar rechtvaardigen.
  Gebruikers moeten weten dat, als hun Persoonsgegevens worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, zij op elk moment bezwaar kunnen maken tegen die verwerking zonder daarvoor een rechtvaardiging te hoeven geven. Om erachter te komen of de Eigenaar Persoonsgegevens verwerkt voor directmarketingdoeleinden, kunnen Gebruikers de relevante secties van dit document raadplegen.

  Hoe u deze rechten kunt uitoefenen

  Alle verzoeken om Gebruikersrechten uit te oefenen kunnen worden gericht aan de Eigenaar via de contactgegevens in dit document. Deze verzoeken kunnen kosteloos worden uitgeoefend en zullen door de Eigenaar zo vroeg mogelijk en altijd binnen een maand worden behandeld.

  Aanvullende informatie over het verzamelen en verwerken van gegevens

  Juridische stappen

  De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen voor juridische doeleinden worden gebruikt door de Eigenaar in de rechtszaal of in de fasen die leiden tot mogelijke juridische stappen die voortvloeien uit oneigenlijk gebruik van deze Applicatie of de gerelateerde Diensten.
  De Gebruiker verklaart zich ervan bewust te zijn dat de Eigenaar mogelijk verplicht is om op verzoek van overheidsinstanties persoonlijke gegevens openbaar te maken.

  Aanvullende informatie over de persoonlijke gegevens van de gebruiker

  Naast de informatie in dit privacybeleid kan deze Applicatie de Gebruiker op verzoek aanvullende en contextuele informatie verstrekken over bepaalde Diensten of de verzameling en verwerking van Persoonsgegevens.


  Systeemlogboeken en onderhoud

  Voor gebruiks- en onderhoudsdoeleinden kunnen deze Applicatie en eventuele diensten van derden bestanden verzamelen die de interactie met deze Applicatie registreren (Systeemlogboeken) en voor dit doel andere Persoonsgegevens (zoals het IP-adres) gebruiken.


  Informatie die niet in dit beleid is opgenomen

  Meer details over het verzamelen of verwerken van Persoonsgegevens kunnen op elk moment bij de Eigenaar worden opgevraagd. Zie de contactgegevens aan het begin van dit document.


  Hoe 'Do Not Track'-verzoeken worden afgehandeld

  Deze applicatie ondersteunt geen “Do Not Track”-verzoeken.
  Om te bepalen of de diensten van derden die zij gebruiken de 'Do Not Track'-verzoeken honoreren, leest u hun privacybeleid.


  Wijzigingen in dit privacybeleid

  De Eigenaar behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door zijn Gebruikers hiervan op de hoogte te stellen op deze pagina en mogelijk binnen deze Applicatie en/of - voor zover technisch en juridisch haalbaar - door een kennisgeving te sturen naar Gebruikers via contactgegevens. beschikbaar voor de Eigenaar. Het wordt ten zeerste aanbevolen om deze pagina regelmatig te controleren, waarbij u de datum van de laatste wijziging onderaan vermeldt.

  Mochten de wijzigingen van invloed zijn op de verwerkingsactiviteiten die worden uitgevoerd op basis van de toestemming van de Gebruiker, dan zal de Eigenaar, indien nodig, nieuwe toestemming van de Gebruiker vragen.


  Juridische informatie

  Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van bepalingen uit meerdere wetgevingen, waaronder Art. 13/14 van Verordening (EU) 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
  Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op deze applicatie, tenzij anders vermeld in dit document.