Sekretess och användarvillkor

Ägare och datakontrollant

Tonki Srl -Via G.Oberdan, 10 - 25128 - Brescia (Italien)
E-postadress för ägare: hej[at]tonki[dot]it

Typer av insamlad data

Bland de typer av personuppgifter som denna applikation samlar in, av sig själv eller genom tredje part, finns: förnamn, efternamn, cookies, användningsdata, e-postadress, lösenord och land.

Fullständig information om varje typ av insamlad personlig information finns i de särskilda avsnitten i denna integritetspolicy eller i specifika förklaringstexter som visas före datainsamlingen.
Personliga data kan tillhandahållas fritt av användaren, eller, i händelse av användningsdata, samlas in automatiskt när denna applikation används.
Om inte annat anges är all data som begärs av denna applikation obligatoriska och underlåtenhet att tillhandahålla dessa uppgifter kan göra det omöjligt för denna applikation att tillhandahålla sina tjänster. I fall där denna applikation specifikt anger att vissa uppgifter inte är obligatoriska, står det användarna fritt att inte kommunicera dessa uppgifter utan konsekvenser för tjänstens tillgänglighet eller funktion.
Användare som är osäkra på vilka personuppgifter som är obligatoriska är välkomna att kontakta Ägaren.
All användning av cookies – eller av andra spårningsverktyg – av denna applikation eller av ägarna av tredjepartstjänster som används av denna applikation tjänar syftet att tillhandahålla den tjänst som krävs av användaren, utöver alla andra syften som beskrivs i detta dokument och i cookiepolicyn, om tillgänglig.

Användare är ansvariga för alla personuppgifter från tredje part som erhålls, publiceras eller delas via denna applikation och bekräftar att de har tredje parts samtycke att tillhandahålla data till ägaren.

Läge och plats för bearbetning av data

Bearbetningsmetoder

Ägaren vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, avslöjande, modifiering eller otillåten förstörelse av data.
Databehandlingen utförs med hjälp av datorer och/eller IT-aktiverade verktyg, enligt organisatoriska procedurer och lägen strikt relaterade till de angivna ändamålen. Förutom ägaren, i vissa fall, kan uppgifterna vara tillgängliga för vissa typer av ansvariga personer, involverade i driften av denna applikation (administration, försäljning, marknadsföring, juridik, systemadministration) eller externa parter (såsom tredje- parttekniska tjänsteleverantörer, brevbärare, värdleverantörer, IT-företag, kommunikationsbyråer) som vid behov utses till Databehandlare av Ägaren. Den uppdaterade listan över dessa parter kan begäras från ägaren när som helst.

 

Rättslig grund för behandlingen

Ägaren kan behandla personuppgifter relaterade till användare om något av följande gäller:
 • Användare har gett sitt samtycke för ett eller flera specifika syften. Obs: Enligt vissa lagstiftningar kan ägaren tillåtas att behandla personuppgifter tills användaren motsätter sig sådan behandling ("opt-out") utan att behöva förlita sig på samtycke eller någon annan av följande rättsliga grunder. Detta gäller dock inte när behandlingen av personuppgifter omfattas av europeisk dataskyddslagstiftning;
 • tillhandahållande av data är nödvändigt för fullgörandet av ett avtal med användaren och/eller för eventuella förpliktelser före kontraktet därav;
 • behandling är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet som ägaren är föremål för;
 • behandling är relaterad till en uppgift som utförs av allmänt intresse eller i utövande av myndighetsutövning som tillkommer Ägaren;
 • behandling är nödvändig för ändamålen för de legitima intressen som eftersträvas av ägaren eller av en tredje part.

  I vilket fall som helst hjälper Ägaren gärna till att klargöra den specifika rättsliga grunden som gäller för behandlingen, och i synnerhet om tillhandahållandet av Personuppgifter är ett lagstadgat eller avtalsenligt krav, eller ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal.

  Plats

  Uppgifterna behandlas på ägarens verksamhetskontor och på alla andra platser där parterna som är involverade i behandlingen finns.

  Beroende på användarens plats kan dataöverföringar innebära att användarens data överförs till ett annat land än deras eget. För att ta reda på mer om platsen för behandling av sådana överförda uppgifter kan Användare kontrollera avsnittet som innehåller information om behandlingen av personuppgifter.
  Användare har också rätt att lära sig om den rättsliga grunden för dataöverföringar till ett land utanför Europeiska unionen eller till någon internationell organisation som styrs av internationell offentlig rätt eller inrättats av två eller flera länder, såsom FN, och om säkerhetsåtgärder som ägaren vidtagit för att skydda sina uppgifter.
  Om någon sådan överföring äger rum kan Användare ta reda på mer genom att kontrollera de relevanta avsnitten i detta dokument eller fråga ägaren med hjälp av informationen i kontaktsektionen.

   

  Dataskyddsförklaring

  Denna dataskyddsdeklaration ger dig en inblick i hanteringen av dina uppgifter hos Tonki. Det gäller alla webbplatser, appar och andra tjänster och tjänster som erbjuds av Tonki. Om du har några frågor angående detta databehandlingsutlåtande eller Tonkis databehandling kan du kontakta Zalandos dataskyddsombud på hello[at]tonki[dot]it Om du vill hävda din rätt till information eller att glömmas bort enligt artiklarna 15-22 i GDPR, inklusive återkallande av samtycke för marknadsföringsändamål, avregistrering av nyhetsbrevet, etc., kontakta den personuppgiftsansvarige via e-post. data till hej[at]tonki[dot]it

   

  Retentionstid

  Personuppgifter ska behandlas och lagras så länge som det krävs av ändamålet de har samlats in för.
  Därför:
  • Personliga uppgifter som samlats in för ändamål relaterade till fullgörandet av ett kontrakt mellan ägaren och användaren ska behållas tills ett sådant avtal har fullgjorts till fullo.
  • Personliga uppgifter som samlats in för ändamålen för Ägarens legitima intressen ska sparas så länge det behövs för att uppfylla sådana syften. Användare kan hitta specifik information om de legitima intressen som ägaren eftersträvar i de relevanta avsnitten i detta dokument eller genom att kontakta ägaren.

  Ägaren kan tillåtas att behålla personuppgifter under en längre period närhelst Användaren har gett sitt samtycke till sådan behandling, så länge sådant samtycke inte återkallas. Dessutom kan Ägaren vara skyldig att behålla personuppgifter under en längre period närhelst det krävs för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller på order av en myndighet.
  När lagringsperioden löper ut ska personuppgifter raderas. Rätten till tillgång, rätten till radering, rätten till rättelse och rätten till dataportabilitet kan därför inte göras gällande efter utgången av lagringsperioden.

   

  Syften med behandlingen

  Uppgifterna om användaren samlas in för att tillåta ägaren att tillhandahålla sina tjänster, samt för följande ändamål: kontakta användaren, analys och registrering och autentisering.Användare kan hitta ytterligare detaljerad information om sådana ändamål med behandlingen och om de specifika personuppgifter som används för varje ändamål i respektive avsnitt av detta dokument.

  Detaljerad information om behandlingen av personuppgifter

  Personuppgifter samlas in för följande ändamål och med hjälp av följande tjänster:

  Analytics

  Tjänsterna i detta avsnitt gör det möjligt för ägaren att övervaka och analysera webbtrafik och kan användas för att hålla reda på användarens beteende.

  Google Tag Manager (Google Inc.)

  Google Tag Manager är en analystjänst som tillhandahålls av Google Inc.
  Personliga data insamlade: Cookies och användningsdata.
  Plats för behandling: USA – Sekretesspolicy.

  Registrering och autentisering

  Genom att registrera eller autentisera tillåter användare att denna applikation identifierar dem och ger dem tillgång till dedikerade tjänster.
  Beroende på vad som beskrivs nedan kan tredje part tillhandahålla registrerings- och autentiseringstjänster. I det här fallet kommer denna applikation att kunna komma åt vissa data, lagrade av dessa tredjepartstjänster, för registrerings- eller identifieringsändamål.


  Direktregistrering (denna applikation)

  Användaren registrerar sig genom att fylla i registreringsformuläret och tillhandahålla personuppgifterna direkt till denna applikation.

  Personliga data insamlade: land, e-postadress, förnamn, efternamn och lösenord.

  Kontakta användaren

  Kontaktformulär (denna applikation)
  Genom att fylla i kontaktformuläret med sina uppgifter, auktoriserar användaren denna applikation att använda dessa uppgifter för att svara på förfrågningar om information, offerter eller någon annan typ av begäran som anges i formulärets rubrik.
  Insamlade personuppgifter: förnamn och efternamn.

   

  Användarnas rättigheter

  Användare kan utöva vissa rättigheter avseende deras data som behandlas av ägaren.
  Särskilt har användare rätt att göra följande:
  • Återkalla sitt samtycke när som helst. Användare har rätt att återkalla samtycke om de tidigare har gett sitt samtycke till behandlingen av deras personuppgifter.
  • Förbehåll för behandling av deras data. Användare har rätt att invända mot behandlingen av deras data om behandlingen utförs på annan rättslig grund än samtycke. Ytterligare information finns i det dedikerade avsnittet nedan.
  • Åtkomst till deras data. Användare har rätt att få reda på om data bearbetas av ägaren, få information om vissa aspekter av behandlingen och få en kopia av data som behandlas.
  • Verifiera och sök rättelse. Användare har rätt att verifiera riktigheten av sina data och be om att den uppdateras eller korrigeras.
  • Begränsa behandlingen av deras data. Användare har rätt att under vissa omständigheter begränsa behandlingen av sina uppgifter. I detta fall kommer ägaren inte att behandla sina uppgifter för något annat syfte än att lagra dem.
  • Få deras personuppgifter raderade eller på annat sätt borttagna. Användare har rätt att, under vissa omständigheter, få radering av sina data från ägaren.
  • Ta emot deras data och få dem överförda till en annan kontrollant. Användare har rätt att ta emot sina data i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format och, om det är tekniskt möjligt, att få det överfört till en annan kontrollant utan hinder. Denna bestämmelse är tillämplig under förutsättning att Uppgifterna behandlas på automatiserade sätt och att behandlingen är baserad på Användarens samtycke, på ett avtal som Användaren ingår i eller på förpliktelser för detta.
  • Gör ett klagomål. Användare har rätt att väcka talan inför sin behöriga dataskyddsmyndighet.

  Detaljer om rätten att invända mot behandling

  Om personuppgifter behandlas för ett allmänt intresse, vid utövandet av en officiell myndighet som tillhör ägaren eller för ändamålen för de berättigade intressen som eftersträvas av ägaren, kan användarna invända mot sådan behandling genom att tillhandahålla en grund relaterad till deras särskilda situation. motivera invändningen.
  Användare måste dock veta att om deras personuppgifter behandlas för direktmarknadsföringsändamål, kan de när som helst invända mot den behandlingen utan att ge någon motivering. För att ta reda på huruvida ägaren behandlar personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål, kan användare hänvisa till de relevanta avsnitten i detta dokument.

  Hur man utövar dessa rättigheter

  Alla förfrågningar om att utöva användarrättigheter kan riktas till ägaren via kontaktuppgifterna i detta dokument. Dessa förfrågningar kan utövas kostnadsfritt och kommer att behandlas av ägaren så tidigt som möjligt och alltid inom en månad.

  Ytterligare information om datainsamling och bearbetning

  Rättsliga åtgärder

  Användarens personuppgifter kan användas för juridiska ändamål av ägaren i domstol eller i de stadier som leder till eventuella rättsliga åtgärder som uppstår på grund av felaktig användning av denna applikation eller de relaterade tjänsterna.
  Användaren förklarar sig vara medveten om att Ägaren kan bli skyldig att avslöja personuppgifter på begäran av offentliga myndigheter.

  Ytterligare information om användarens personuppgifter

  Utöver informationen i denna integritetspolicy kan denna applikation förse användaren med ytterligare och kontextuell information om särskilda tjänster eller insamling och behandling av personuppgifter på begäran.


  Systemloggar och underhåll

  För drift- och underhållsändamål kan denna applikation och eventuella tredjepartstjänster samla in filer som registrerar interaktion med denna applikation (systemloggar) och använder andra personuppgifter (såsom IP-adressen) för detta ändamål.


  Information som inte finns i denna policy

  Mer information om insamling eller behandling av personuppgifter kan begäras från ägaren när som helst. Se kontaktinformationen i början av detta dokument.


  Hur hanteras "Do Not Track"-förfrågningar

  Denna applikation stöder inte "Spåra inte"-förfrågningar.
  För att avgöra om någon av de tredjepartstjänster som den använder uppfyller "Spåra inte"-förfrågningar, läs deras sekretesspolicyer.


  Ändringar av denna sekretesspolicy

  Ägaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst genom att meddela sina användare på denna sida och eventuellt inom denna applikation och/eller - så långt det är tekniskt och juridiskt möjligt - skicka ett meddelande till användarna via någon kontaktinformation tillgänglig för ägaren. Det rekommenderas starkt att kolla denna sida ofta, med hänvisning till datumet för den senaste ändringen som anges längst ner.

  Om ändringarna påverkar behandlingsaktiviteter som utförs på grundval av Användarens samtycke, ska Ägaren samla in nytt samtycke från Användaren, där så krävs.


  Juridisk information

  Denna sekretesspolicy har utarbetats baserat på bestämmelser i flera lagstiftningar, inklusive art. 13/14 i förordning (EU) 2016/679 (allmän dataskyddsförordning).
  Denna integritetspolicy avser endast denna applikation, om inte annat anges i detta dokument.